دانشكده و علوم تربيتي در سال 1344 ش آغاز به كار كرد. اين دانشكده در ابتدا ضمن تربيت دبير، آموزش مسائل تربيتي و روش هاي آموزشي را نيز بر عهده داشت .
اين وظيفه قبل از تاسيس دانشكده و روان شناسي در دانشكده و ادبيات در گروه فلسفه و علوم تربيتي انجام مي شد. از سال 1348فعاليت دانشكده صرفاً و
 
   
مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش ، روش ها و برنامه هاي آموزشي ، كتابداري و اطلاع رساني ، مباني رواني آموزش و پرورش ، مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، روان شناسي .
 
اين دانشكده درحال حاضردر 7 گرايش كارشناسي، 8 گرايش كارشناسي ارشد و 7 گرايش دكتري اقدام به پذيرش دانشجو كرده است
اين دانشكده هم اكنون با 53 عضو هيات علمي به رياست دكتر رضا زمانی اداره مي شود